De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

Denktank acute zorg van start

DENKTANK ACUTE ZORG VAN START

 

De denktank maakt een ontwerp op hoofdlijnen voor een integrale keten acute zorg die toekomstbestendig is. Dit houdt in:

 • 24/7 acute zorg voor iedereen, ook de toerist
 • De best passende acute zorg voor de patiënt
 • Binnen de juiste tijd
 • Op de juiste plaats
 • Door de juiste mensen

Drie principes voor toekomstbestendige acute zorg zijn het vertrekpunt voor de denktank:

 • Voorkomen van acute zorg
 • Ombuigen van spoedvragen
 • Acute zorg direct op de juiste plek

Deelnemers denktank

Vanuit de huisartsenzorg denken Avinus Baas (huisarts en kaderarts acute zorg), Nicole le Duc (manager huisartsenposten ZHCo) en Petra de Keijser (medisch manager Nucleus Zorg) mee. In de denktank zitten verder professionals van andere Zeeuwse ketenpartners; ADRZ, ZorgSaam, Emergis, Witte Kruis, Allévo, Ter Reede. Ook zorgverzekeraar CZ denkt actief mee.

Taak: acute zorgkloof dichten

Hun opdracht is om integraal en Zeeland-breed de juiste antwoorden te vinden op huidige en toekomstige knelpunten en daarbij nadrukkelijk rekening te houden met het feit dat acute zorgprofessionals steeds schaarser worden.

Van de denktank worden ideeën verwacht voor een betere benutting van die schaarse capaciteit en waar mogelijk voor meer zorg met minder mensen. Borging van kwaliteit en beheersing van de zorgkosten zijn daarbij voorwaarden.

Uitkomst van een eerste ontmoeting

De belangrijkste knelpunten die zijn benoemd in een eerste samenkomst:

 • De capaciteitsproblemen door toenemende (complexe) zorgvraag i.r.t. de toenemende schaarste aan personeel
 • De extra druk op de acute zorgketen door de grote hoeveelheid toeristen in het vakantieseizoen
 • Te weinig Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) door te weinig (overdracht van) adequate patiëntinformatie en onvoldoende scherpe triage/zorgcoördinatie
 • Onvoldoende (flexibele) capaciteit waardoor instroom of doorstroom stagneert (o.a. bedden crisisopvang VG en V&V, personen met middelen/alcoholgebruik), patiënten niet op de juiste plek terecht komen (bijv. ten onrechte op de SEH) en ook veel extra tijd voor afstemming nodig is
 • Teveel verschillende, niet heldere en onvoldoende nageleefde samenwerkingsafspraken wat leidt tot veel extra werk
 • Lange aanrijtijden en dus wachttijden door de geografie van Zeeland

Alleen in samenwerking kunnen deze knelpunten worden aangepakt.

De denktank komt in het najaar met een eerste voorstel voor een toekomstbestendige integrale keten acute zorg in Zeeland.

 

 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST