De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

Help de dokter verzuipt

Help de dokter verzuipt
Zorgverzekeraar CZ ziet dat de continuïteit van huisartsenzorg in de provincie in gevaar komt en heeft daarom samen met de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en de ondersteunende eerstelijns organisatie Nucleuszorg het initiatief genomen voor het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg Zeeland.

Door demografische ontwikkelingen, zoals de toename van (kwetsbare) ouderen en Zeeuwse huisartsen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, neemt de druk op de huisartsenzorg toe. Er moet iets veranderen om ook in de nabije toekomst inwoners van Zeeland en toeristen in deze provincie de 24/7 huisartsenzorg te kunnen bieden waar ze recht op hebben.

Twee jaren en acht pijlers
Het programma bestrijkt zo’n 2 jaren, van februari 2020 tot eind 2021 en wordt in nauwe samenwerking met huisartsen ingevuld. Binnen het programma zijn een aantal aandachtspunten gedefinieerd. Edwin Leutscher, manager Regioregie van CZ, vertelt er meer over. “Het is belangrijk dat het vestigingsklimaat en de zorginfrastructuur aantrekkelijk zijn voor huisartsen, ook voor hen die van buiten de provincie komen. We zien praktijken voor ons die innovatief en doelmatig georganiseerd zijn. Administratie en registratie kost weinig tijd omdat veel geautomatiseerd is. “Ook samenwerking tussen huisartsen onderling is cruciaal”, vult Nathalie van Schoonhoven, zorginkoper huisartsenzorg bij CZ, aan. Huisartsen moeten terecht kunnen bij vaste collega’s voor consultatie en intervisie over casuïstiek, over praktijkmanagement en over beleidszaken. Maar ook als een huisarts onvoorzien uitvalt, kunnen collega’s (tijdelijk) inspringen. Daarover zijn dan duidelijke afspraken gemaakt, onderling en met CZ. De huisartsen borgen gezamenlijk de continuïteit van de huisartsenzorg in een gebied. Dat ligt vast in samenwerkingsovereenkomsten met huisartsen en de gemaakte inkoopafspraken met CZ.

Andere peilers binnen het programma richten zich op behapbare ANW-zorg, zodat huisartsen op een gezonde wijze hun aandeel leveren in de ANW/spoedzorg, naast het werk in de dagpraktijk. En digitalisering neemt een deel van de werkzaamheden over, waardoor er op andere vlakken ruimte ontstaat. Monitoring van chronisch zieken en anderszins kwetsbare patiënten gebeurt op afstand met behulp van sensoren, bijvoorbeeld.

Daarnaast is samenwerking echt de oplossing voor het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg. Leutscher: “Iedereen in z’n kracht zetten, daar inzetten waar hij/zij onmisbaar is of de meest toegevoegde waarde heeft. Huisartsen kunnen praktijkmanagement, personeelsmanagement, facilitaire en administratieve zaken uitbesteden aan een gespecialiseerde Zeeuwse organisatie.”

“Ook is het belangrijk de demografische ontwikkelingen en trends in zorgvragen te signaleren”, zegt Van Schoonhoven. “Op basis daarvan kunnen serviceconcepten samengesteld worden en verdeeld over de provincie worden aangeboden. Dit alles afgestemd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte in een gebied. Het kan georganiseerd worden vanuit gezondheidscentra met een multidisciplinair zorgaanbod.”

Preventie ontbreekt uiteraard niet binnen het programma. Voorlichting, leefstijlinterventies en advance care planning worden actief aangeboden en ingezet, in veel gevallen in een coproductie met gemeenten. De toekomstbestendige huisartsenzorg is ook structureel verbonden met organisaties in het sociaal domein. De huisarts kan direct en laagdrempelig de juiste organisatie inschakelen. De huisarts wordt hierdoor ontzorgd doordat zij/hij niet-medische vragen eenvoudig kan doorspelen aan professionals in het sociaal domein: de juiste ondersteuning op de juiste plaats.

De 8 pijlers van Toekomstbestendige Huisartsenzorg Zeeland:

  1. Innovatief, duurzaam en daardoor aantrekkelijk
  2. Structurele samenwerking tussen huisartsen onderling
  3. Behapbare ANW-zorg
  4. Digitaal is normaal
  5. Herschikte en verbrede taken
  6. Serviceconcepten en aantrekkelijke schaalgrootte
  7. Moderne netwerkzorg en -preventie
  8. Verbinding met het sociaal domein

Hiernaast lopen er nog diverse deelprojecten die ook allemaal een bijdrage leveren aan de huisartsenzorg van de toekomst. Deze lichten we in de komende periode toe.

 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST