De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is gefuseerd met PeriScaldes. Een nieuwe website is op komst!
Kijk tot die tijd op www.periscaldes.nl voor de meest recente informatie. Lees verder >

Huisarts en Sociaal Domein

Verbinding tussen huisarts en Sociaal Domein

Een substantieel deel van de vragen waarmee mensen naar de huisarts gaan is niet zozeer medisch als wel (psycho)sociaal van aard. De huisarts en zijn medewerkers kunnen deze vragen nauwelijks tot niet beantwoorden. Het sociaal domein heeft daartoe wel de mogelijkheden. Het zijn vooral kwetsbare mensen die met psychosociale/zelfredzaamheid/participatie problematiek kampen. Organisaties in het sociaal domein ervaren dat deze groepen moeilijk de weg vinden naar de ondersteuning die zij hen kunnen bieden.

In het programma toekomstbestendige huisartsenzorg Zeeland is de verbinding tussen de huisarts en het sociaal domein een belangrijke pijler. Als huisartsen patiënten met bovengenoemde niet-medische vragen verantwoord kunnen overdragen aan het sociaal domein, helpen zij hun patiënten beter en besparen zij spreekuurtijd. Voor de organisaties in het sociaal domein wordt de huisartsenpraktijk dan een welkome ‘vindplaats’ voor kwetsbare burgers die hen tot nu toe niet weten te bereiken.

Bastiaan van Nieuwenhuizen, huisarts in Oost-Souburg, heeft daar zijn eigen visie op. “De gedachte dat de huisarts volledige gezondheidszorg kan leveren is voorbij. We moeten meer naar de gezondheidsinstelling kijken. Gezondheidszorg in Nederland is vaak ziektezorg. En dat moet veranderen. Dit kan door een intensieve samenwerking tussen tweedelijnszorg, praktijkassistenten èn sociaal domein. Patiënten schrijven zich in bij mijn praktijk, maar ik zie ze niet met enige regelmaat. In mijn praktijk werken meerdere huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten. Hierdoor moeten we al zorgen dat we een goed netwerk van professionals hebben die worden ingeschakeld zodra dit nodig is voor een patiënt. Een dergelijke samenwerking en afstemming met het sociaal domein is daar een logische uitbreiding op.”

Leonie de Regt, beleidsadviseur Sociaal Domein in de gemeente Vlissingen ziet een nauwe samenwerking met huisartsen zeker zitten. “We zijn gedwongen na te denken over kosten en efficiënt werken. Daardoor zijn we ook kritisch gaan kijken naar hoe we zorg en ondersteuning nu georganiseerd hebben en waar het beter kan. We willen dichter bij de inwoners komen, eerder met ze in contact komen. Hiermee willen we verergering van problemen en daarmee duurdere zorg voorkomen.”

“In onze zoektocht hebben we gekeken naar andere gemeenten en binnen onze eigen gemeente. Er is veel versnippering. Veel organisaties bieden ondersteuning en hulp, maar allen vanuit hun eigen perspectief en weten elkaar moeilijk te vinden. Daarom gaan we nu aan de slag met de oprichting van buurtteams. De samenstelling van een buurtteam wordt aan de hand van kenmerken van de wijk bepaald. Denk bijvoorbeeld aan welzijnswerk, maatschappelijk werk en opvoedondersteuning. Het zijn teams van breed inzetbare professionals. Zij kunnen de verbinding leggen met bijvoorbeeld huisartsen. En huisartsen uiteraard met de buurtteams. De eerste buurtteams zijn in 2021 zichtbaar. We gaan ontdekken en leren gedurende het traject om de buurtteams te realiseren.”

Leonie adviseert partijen die ook de samenwerking tussen sociaal domein en huisartsen willen verbeteren, om vooral het gesprek mét elkaar te gaan voeren. Je moet elkaar willen leren kennen en de verwachtingen naar elkaar helder krijgen. Inzicht krijgen in elkaars werkwijze en mogelijkheden. “Al uitvoerend gaan we van en mét elkaar leren.”

Samen patiënten beter helpen

In het programma toekomstbestendige huisartsenzorg Zeeland is de verbinding tussen de huisarts en het sociaal domein een belangrijke pijler. Als huisartsen patiënten verantwoord kunnen overdragen aan het sociaal domein, helpen zij hun patiënten beter en besparen zij spreekuurtijd. Voor de organisaties in het sociaal domein wordt de huisartsenpraktijk dan een welkome ‘vindplaats’ voor kwetsbare burgers die hen tot nu toe niet weten te bereiken. Vanuit het programma toekomstbestendige huisartsenzorg Zeeland wordt gewerkt aan de verbinding tussen huisartsenzorg en sociaal domein. Die verbinding moet per gemeente vorm krijgen.

Het basisidee is als volgt:

  • De huisarts krijgt een triageprotocol waarmee hij kan bepalen of zijn patiënt geholpen kan worden in het sociaal domein.
  • Voor elke huisarts(engroep) één contactpersoon waar de huisarts zijn patiënt kan aanmelden. Bij voorkeur digitaal. Deze contactpersoon leert de huisartsenzorg in zijn gemeente kennen.
  • De contactpersoon sociaal domein benadert de doorverwezen patiënten/cliënten, onderzoekt en verduidelijkt hun vraag en doet hen een voorstel voor passende ondersteuning. Dat voorstel kan in principe alle ‘producten’ van het sociaal domein omvatten. De focus ligt hierbij niet op het bestrijden van symptomen maar juist op het achterhalen en aanpakken van de oorzaak van de (mentale) klachten. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van inwoners en het versterken hiervan, vaak wordt ingezet op het deelnemen aan welzijnsactiviteiten in de eigen omgeving.
  • De contactpersoon sociaal domein informeert de huisarts over de afgesproken ondersteuning. De huisarts neemt deze afspraken op in het patiëntdossier. In samenspraak met de contactpersoon monitort hij de resultaten van de ondersteuning en bespreekt deze zo nodig met zijn patiënt. Dat kan, in het kader van advance care planning, ook proactief zijn.
  • De contactpersoon en de huisarts evalueren regelmatig de samenwerking. Ze bespreken casuïstiek zodat beide partijen leren hoe welzijn op recept optimaal kan worden ingezet.

 

 

 

 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST