Coronavirus in Nederland
Heeft u corona klachten? Ga dan NIET naar de huisarts of huisartsenpost toe maar neem TELEFONISCH contact op met de huisarts of huisartsenpost. Voor een Corona-test belt u 0800 – 1202. Voor algemene vragen over Corona belt u het landelijk informatienummer: 0800 - 1351. Lees verder >

WTZA-dec. ’21

DE WET TOETREDING ZORGAANBIEDERS – WTZA WAT DE WET REGELT
De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) vervangt de wet Wtzi en regelt aan welke eisen álle zorgaanbieders (inclusief jeugdhulpverleners) vanaf 1 januari 2022 dienen te voldoen voor het mogen verlenen van zorg. In grote lijnen beschrijft de Wtza de onderwerpen: − Meldplicht, − Toelatingsvergunning − Bestuursstructuur − Jaarverantwoording

DOEL
Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) beoogt met deze wet dat:
1. De zorgaanbieder goede zorg verleent, transparant is naar betrokkenen en daarop aanspreekbaar is. Onderdelen daarvan: ‘openbaar verantwoording afleggen’ en verantwoording ‘goed bestuur’.
2. Het vertrouwen van alle betrokkenen in de kwaliteit van de geleverde zorg en in de manier waarop veelal met collectief geld wordt omgegaan, wordt versterkt.

WIE TOEZIET
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ):
1. Zien toe op naleving van de wet én
2. Willen helpen bij het naleven van de wet, wat ze doen door het bieden van handvatten voor spiegeling en te kunnen blijven ontwikkelen. Handvatten zijn gebaseerd op goede voorbeelden, veldnormen en wetgeving.

HOE MEN TOE ZIET:
1. Op basis van in kaart gebrachte risico’s, analyses en gemelde incidenten en calamiteiten wilt men problemen agenderen, voorkomen en oplossen.
2. Door preventie en vroegtijdige maatregelen wil men handhaving voorkomen en zorgen dat zorgaanbieders daarvan en van elkaar kunnen leren
3. Aandacht hebben voor schadelijk gedrag nav signaal over mogelijk structureel risicovolle situaties.
4. Onderzoeksrapporten van de zorginstanties beoordelen die mogelijk kunnen duiden op structureel risicovolle situaties.
5. DE NZA doet soms zelf onderzoek naar goed bestuur of grijpt in en de IGJ kan een boete opleggen bij misstanden en of (moedwillig) omzeilen en of niet voldoen aan de eisen van de Wtza, zie pag 2.

BESCHIKBARE INFORMATIE VOOR U
1. Indien u nog niet eerder kennis heeft genomen van de Wtza raden wij u aan eerst het maar twee minuten durende filmpje te bekijken als eerste bron vermeld onder ‘Bronnen’ op pagina 2.
2. Omdat de LHV duidelijk heeft beschreven wat de Wtza van de zorgaanbieder verwacht én wat u daarvoor dient te regelen, bevelen wij aan dat u handleiding van de LHV gebruikt.
− Ga naar Handleiding Wtza en volg de stappen volledig op.
− Bepaal zorgvuldig uw werksituatie om te zien wat in het kader van de Wtza nodig is!
− Informeer uw zorgpartner(s) over wat u van hem/haar verwacht en vergewis u ervan dat die zorgaanbieder ook aan de eisen gesteld in de Wtza voldoet.
3. Maak gebruik van aanvullende Bron-informatie als link steeds toegevoegd op pag 1 en 2
4. Over ins en outs van ‘goed bestuur’ zie link wat dit inhoudt in, met daarin het te downloaden kader goed bestuur en wat daar van een ieder wordt verwacht.

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST