Zeeuwse Huisartsen Coöperatie

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie is  een doelmatige, toegankelijke, transparante en proactieve organisatie van, voor en door huisartsen op Walcheren, Schouwen-Duiveland en de Bevelanden. De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie draagt zorg voor een optimale ondersteuning van de (apotheekhoudende) huisartsen en borging van het eigen karakter en de toegankelijkheid van de huisartsenzorg. Op professionele basis vindt facilitering van, en samenwerking met partners in de eerste en de tweede lijn plaats, waarbij de eigenstandigheid van huisartsen het uitgangspunt vormt. De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie signaleert ontwikkelingen die relevant zijn voor het werken in de eerste lijn of die bijdragen aan de kwaliteitsbevordering, en werkt daartoe plannen uit. Binnen de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) wordt het beleid bepaald door huisartsen en is er ruimte voor inbreng vanuit andere partijen binnen de eerste lijn.

Stonden 2016 en 2017 nog in het teken van de start van de ZHCo, in 2018 is de organisatie goed geland in haar rol in het  Zeeuwse huisartsenzorglandschap. 2018 is een druk en dynamisch jaar geweest. Veel aandacht en energie is besteed aan het fusieproces met onze zusterorganisatie Coöperatie PeriScaldes. Daarnaast is in 2018 de huisartsenkrapte in Zeeland scherp zichtbaar geworden. Verder zijn er diverse andere vraagstukken spontaan of conform planning opgepakt. Dit jaarverslag geeft een begrensd overzicht van onze activiteiten.

open magazine