Kwaliteitsbeleid

Voor het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening functioneert binnen de ZHCo  een commissie Kwaliteit. De commissie adviseert, gevraagd en ongevraagd, het bestuur en de directeur van de coöperatie. In de loop van 2017 is de naam van de werkgroep Kwaliteit veranderd in  commissie Kwaliteit. Dit doet meer recht aan de positie en taak van dit  gremium in de coöperatie. De samenstelling van de commissie is dezelfde als die van de MIP-commissie (zie bijlage). In het verslagjaar 2017 is aan de volgende onderwerpen aandacht besteed

Voordrachten over thema’s
Om goed geïnformeerd te zijn, nodigt de commissie af en toe sprekers uit. In het afgelopen jaar is aan de volgende thema’s aandacht geschonken:

 • Project overgang van TAS naar NTS (elektronische triagesystemen)
 • Het in werking treden van de Wkkgz
 • Project Hartveilig Wonen (inzet burgerhulpverlening bij reanimaties)
 • Medische gegevensuitwisseling van dagpraktijken met gemeenten in het kader van de WMO en Jeugdwet
 • Nascholingsthema’s voor de Koepel
 • Medicatievoorziening in de diensturen
 • Samenwerking tussen huisartsen en Arduin (knelpunten en mogelijkheden)

Accordering van Protocollen / afspraken over de kwaliteit van medisch handelen

 • Verbetering gebruik crashcar op de posten
 • Actualisering protocol ‘anafylactische reactie’
 • Handreiking ‘Autorisatiepoces’ van InEen, juridisch kader
 • Eenduidig medicatiebeleid
 • Samenwerkingsovereenkomst met Witte Kruis (w.o. landelijke uniformering ritverdelingsafspraken)
 • Advies van de projectgroep TOH (juridisch kader)

Mening / advies is gegeven over

 • Het begrip openbare ruimte, is dit een werkbaar begrip in de acute zorg?
 • Gebruik kernset bij de beoordeling van triagegesprekken
 • Myocardinfarct, meest gemiste diagnose op de HAP
 • Keuze voorzetting HKZ-certificering of overgang naar NPA
 • Pilot TOH op Walcheren
 • Inschrijving patiënten op naam van de praktijk (ins and outs)
 • Pijn op de borst: huisarts of ambulance?
 • Stichting van Klacht naar Kracht

Bespreking van rapportages
De commissie wordt elk kwartaal geïnformeerd over de behaalde scores van de kwaliteitsindicatoren (branchenormen).  Voor vrijwel alle branchenormen worden redelijke  scores gehaald.  Het evident niet halen van een enkele norm kan worden verklaard.

Het jaarverslag 2016 van de klachtenfunctionaris ZHCo is met de klachtenfunctionaris besproken. Het jaarplan 2018 van de ZHCo is aan de commissie voorgelegd en van commentaar voorzien.

Scholing van medewerkers en huisartsen
De commissie wordt door het management regelmatig geïnformeerd over de scholingsactiviteiten voor de medewerkers. Zo nodig adviseert de commissie de directie tot scholing. De ZHCo is gecertificeerd om de triagediploma’s te kunnen toekennen aan triagisten.