Eerstelijns GGZ

Algemeen 2017
Halverwege het jaar 2017  is er een wisseling van manager geweest. Door de huidige manager werd gestart met kennismakingsbezoeken op alle praktijken waar een POH-GGZ van EGZ werkt.

Eind december werden jaargesprekken gevoerd waarbij de huisarts aansloot. Behalve over het functioneren van de zittende  POH-GGZ-medewerker, is ook gesprek gevoerd over de samenwerking huisarts-EGZ, eventuele wensen en verbeterpunten.

Een belangrijke missie vanuit EGZ was het scherpstellen van de verwachtingen van de huisarts. Het werd de manager POH-GGZ snel duidelijk dat de huisartsen alle ingehuurde tijd volplannen met patiëntcontacten; dat is logisch omdat er een groeiende  vraag is. Toch is het ook belangrijk dat er tijd is om samen te werken met sociaal domein en GGZ-werkers uit de omgeving en tijd voor het bijhouden van dit netwerk. Ook gaat er tijd naar intervisie en scholing wat de huisartsen als belastend ervaren, maar waar gelukkig ruimte voor is in de POH GGZ-module. Geluiden van dreigende overbelasting, gecombineerd met bovenstaande, maakten dat ingezet is op goede voorlichting en herberekenen van het aantal uren voor de praktijk. Daar geldt als vuistregel (landelijk) dat 20% van de tijd aan directe patiëntenzorg besteed wordt. Dit heeft bij verscheidene praktijken geresulteerd in uitbreiding van het aantal uren.

Verbreding aanbod EGZ naar Schouwen-Duiveland en de Bevelanden
Door verbreding van het POH-GGZ aanbod, diende nieuw personeel aangetrokken te worden in de toch al krappe arbeidsmarkt. Op de Bevelanden werd contact gelegd (Kapelle, Yerseke, Krabbendijke) dat wellicht in 2018 een positief vervolg krijgt.

Goede samenwerkingsafspraken tussen EGZ en basis- en specialistische GGZ (Emergis)
Met de ontwikkeling van de eerstelijns GGZ is samenwerking met de basis en tweedelijns GGZ onontbeerlijk. In 2017 is op bestuurlijk niveau veel overleg geweest. Op uitvoerend niveau is de samenwerking geïntensiveerd door deel te nemen aan het overleg ‘De tafel jeugdzorg’.

Ondersteuning bij opzet Jeugd-GGZ
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp en hebben zij jeugdhulpplicht. Gemeenten kunnen de zorg dichterbij de inwoners organiseren. In 2017 zijn alle gemeenten al een eind onderweg met het ontwikkelen van jeugdzorg. Alhoewel de ZHCo het liefst ziet dat alle 13 gemeentes dit op dezelfde manier vormgeven, is de praktijk weerbarstiger. In Goes, Borsele en Schouwen-Duiveland wordt aangesloten, op Walcheren draait een goedlopende pilot.

Ondersteuning bij stagiaires in de dagpraktijk
Er is veel aanbod van stagiaires POH-GGZ, ook in de ZHCo-regio. Stageplaatsen zijn niet eenvoudig te vinden omdat er in de huisartsenpraktijk vaak geen fysieke ruimte aanwezig is voor een extra medewerker. Daar de ZHCo zorg draagt voor het opleiden van nieuw personeel, is er gericht actie gevoerd (bijv. scholingsbeleid aangepast, contact met HBO-instellingen) en zijn stagiaires gescreend. Met als resultaat: begin 2018 starten 2 stagiaires in dienst van de ZHCo,  1 in Zierikzee onder verantwoordelijkheid van  de JIPP POH GGZ en 1 in Vlissingen onder verantwoordelijkheid van een  POH-EGZ. Daar de EGZ een deel van de opleiding financiert, is er een inspanningsverplichting om de medewerker daarna in dienst te nemen.