Externe samenwerking

  • De ZHCo heeft flink geïnvesteerd in de provinciale commissie Farmaceutische Zorg in Zeeland (FZiZ). De commissie heeft eind 2017 consensus bereikt over diverse zaken w.o. de apotheekvoorziening tijdens ANW-uren en overdag in het ziekenhuis.
  • In 2017 heeft het bestuur zich nadrukkelijk bezig gehouden met de ontwikkelingen van het aanbod van eerstelijns diagnostiek (ELD). ADRZ en SHL zijn op dit vlak samenwerking gestart; daarnaast kwam SOFA, ondersteund door de aanbieder Diagnostiek voor U, met een aanbod. Na uitvoerige discussie in bestuur en Coöperatieraad is geconcludeerd dat bij deze ontwikkelingen twee belangen spelen die niet helemaal passen. Enerzijds de noodzaak van een helder, eenduidig en stabiel ELD-aanbod, passend bij de vraag van onze leden en de Zeeuwse huisartsenzorg. Anderzijds de marktwerking met belangen voor aanbieders en individuele afnemers. De ZHCo kiest voor prioritering van lange termijn stabiliteit. Marktwerking past niet in de Zeeuwse context: de commissie Slenter en daarna toenmalig minister Schippers hebben geconstateerd dat marktwerking in onze provincie in veel gevallen leidt tot verschraling van het zorgaanbod. Het ZHCo-bestuur heeft daarom bij de betrokken ELD-aanbieders aangedrongen op samenwerking en afstemming, waarbij concurrentiële verhoudingen vermeden worden. Daarbij is een overzicht aangereikt van wensen/eisen van huisartsen m.b.t. de ELD-dienstverlening. Helaas hebben gesprekken tussen de ELD-aanbieders  over een gezamenlijk aanbod geen resultaat opgeleverd. Het ZHCo-bestuur betreurt dit.
  • In de samenwerking met het ADRZ is aandacht besteed aan de financiering van het Medisch Coördinatie Centrum (MCC). Het doel van het nog op te richten MCC is om goede afspraken te maken over de verwijzing van patiënten van de 1e naar de 2e lijn vice versa. Het ADRZ is bereid de helft van het MCC te financieren; helaas ontbreekt in de huisartsenzorg een budget voor de andere helft. Overleg met de zorgverzekeraar heeft in 2017 nog niet geleid tot een oplossing. De inspanningen om een structurele financiering te realiseren worden in 2018 voortgezet.
  • In 2017 is gestart met een bestuurlijk overleg tussen ZHCo en Emergis. Vraagstukken die op de agenda staan, zijn de samenwerking rond de POH’s-GGZ, de inzet van de Crisisdienst en het door Emergis gestarte Intensive Home Treatment (IHT). In 2018 zal het overleg uitgebreid worden met onze collega’s van NucleusZorg uit Zeeuws-Vlaanderen.
  • Sinds enkele jaren zien we dat gemeenten contact zoeken met de huisartsenzorg. De ZHCo wil namens de huisartsen (leden) de samenwerking met de gemeenten in ons werkgebied vorm geven. Een delegatie van het bestuur heeft in het overleg van wethouders Zorg&Welzijn eerste samenwerkingsthema’s vastgesteld: afstemming/samenwerking t.b.v. jeugdzorg, gegevensdeling met in achtneming van het medische beroepsgeheim en de toekomst van de Zeeuwse huisartsenzorg tegen de achtergrond van het groeiende huisartsentekort. In 2018 zullen deze thema’s hun beslag krijgen in concrete afspraken die breed – voor ons gehele werkgebied – zullen gelden.
    De hierboven genoemde samenwerking sluit goed aan bij de nieuwe koers van het Zeeland-brede project  ZorgDichtbij: ontwikkeling van de samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein (gemeenten en gemeentelijke organisaties). De ZHCo participeert daarin actief. Het ZHCo-bestuur heeft besloten om terug te komen op het eerdere voornemen om ook de beheers-/kassiersrol voor dit project te gaan vervullen: de nieuwe koers maakt dat de ZHCo hiervoor niet de meest voor de hand liggende partij is.
  • In 2017 is gewerkt aan de actualisering van de samenwerkingsafspraken tussen het regionale ambulance vervoer, Witte Kruis, en de ZHCo. De focus lag daarbij op de huisartsenpost (HAP), maar werkenderweg zijn de afspraken deels verbreed naar de huisartsenzorg overdag. Een belangrijke wijziging in de samenwerking ligt in het verlengde van een nieuwe landelijke richtlijn, waarbij de HAP in de regel geen hoge-urgentie-ritten meer rijdt maar deze doorschakelt naar de ambulance.
    De geactualiseerde samenwerkingsafspraken zullen in 2018 geïmplementeerd worden.