Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft in 2017 5 maal vergaderd. De directeur van de ZHCo is bij de vergaderingen aanwezig om informatie te verstrekken. Drie maal vergaderde de raad van toezicht gezamenlijk met bestuur en directie van de ZHCo.

De raad van toezicht heeft zich in 2017 over onder meer de volgende onderwerpen gebogen:

  • Contractuele aspecten van de nieuwbouw HAP in Middelburg
  • Commissie Farmaceutische Zorg in Zeeland
  • Governance van de ZHCo (o.a. de aanpassing statuten ZHCo en de rechtspersonen die daaronder vallen)
  • De beoogde fusie tussen ZHCo en PeriScaldes
  • Wet Normering Topinkomens (WNT); de Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de honorering van topfunctionarissen van de organisatie valt binnen de kaders van de WNT.
  • Instelling van een Patiëntenraad (uitstel tot na de fusie)
  • Begroting 2018
  • Jaarrekening 2016
  • Kwartaalrapportages 2017
  • Evaluatie van de samenwerking van raad van toezicht, bestuur en directie.

Daarnaast hebben leden van de raad van toezicht vanuit hun expertise geadviseerd aan bestuur en directie.
De raad van toezicht (of een delegatie daarvan) bezoekt elke coöperatieraad van de ZHCo; in 2017 waren dat 3 vergaderingen.