Coronavirus in Nederland
Heeft u corona klachten? Ga dan NIET naar de huisarts of huisartsenpost toe maar neem TELEFONISCH contact op met de huisarts of huisartsenpost. Voor een Corona-test belt u 0800 – 1202. Voor algemene vragen over Corona belt u het landelijk informatienummer: 0800 - 1351. Lees verder >

Vacature Directeur | ZHCO EN PERISCALDES

CONSTITUEREND DIRECTEUR | ZHCO EN PERISCALDES (O210026)

 Solliciteer direct!

Functieomschrijving

In het kort

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en Coöperatie PeriScaldes zoeken per 1 januari 2022 een constituerend directeur met als standplaats Heinkenszand. Een ervaren manager die uiterlijk binnen twee tot drie jaar na indiensttreding een nieuwe organisatie na een fusie tussen deze beide organisaties succesvol gestalte geeft. Dit met als einddoel om een doelmatig functionerende en servicegerichte organisatie neer te zetten. Een daadkrachtige leidinggevende die vanuit een combinatie van inhoudelijke kennis van zaken en een innemende persoonlijkheid mensen rond gezamenlijk beleid verbindt en strategisch richting geeft. Een directeur die in staat is een huisartsenorganisatie te realiseren die de Zeeuwse huisartsenzorg en de daaraan verbonden eerstelijnszorg optimaal faciliteert, organiseert en innoveert.

Spreekt jou dit aan? We gaan graag met je in gesprek.

Zeeuwse Huisartsen Coöperatie en Coöperatie PeriScaldes: 1 + 1 = 3

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo) is de samenwerkingsorganisatie van, voor en door huisartsen in de Zeeuwse regio’s De Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Walcheren. ZHCo wil een sterke, herkenbare aanspreekpartner en betrouwbare vertegenwoordiger zijn voor de huisartsenzorg in deze regio’s. Zij draagt zorg voor een optimale ondersteuning van de (apotheekhoudende) huisartsen en borging van het eigen karakter en van de 24 x 7 toegankelijkheid van de huisartsenzorg. Op professionele basis vindt facilitering van en samenwerking met partners in de eerste en tweede lijn plaats, waarbij de eigenstandigheid van huisartsen het uitgangspunt vormt.

De meeste leden (huisartsen) van ZHCo zijn ook lid van PeriScaldes, de coöperatie die (huisartsen)zorg organiseert voor chronisch zieke patiënten.

Coöperatie PeriScaldes zet zich in de regio’s waar ook ZHCo actief is in voor verbetering van de eerstelijnszorg aan chronisch zieken, zoals patiënten met diabetes, COPD, Astma en CVR. Verschillende aanbieders werken samen aan zinvolle en integrale zorg. PeriScaldes faciliteert en stimuleert deze samenwerking. Het doel van PeriScaldes is daarbij kwalitatief hoogwaardige, efficiënte, toegankelijke en betaalbare multidisciplinaire zorg te bieden die om de patiënt draait en vanuit de huisartsenpraktijk wordt georganiseerd.

Met grote afstanden en een veranderende populatie is Zeeland boven de Westerschelde (Tholen niet meegerekend) een kwetsbare regio waar meer dan gemiddelde inspanning nodig is om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Verhogen van de organisatiegraad van de eerste lijn is noodzakelijk om écht integrale zorg dichtbij de patiënt te bieden. ZHCo en PeriScaldes hebben daarom een traject ingezet om te fuseren. In een nieuw te vormen organisatie zullen de huidige activiteiten van beide elkaar zo op wezenlijke onderdelen extra versterken, dit in het belang van de patiënt: 1 + 1 = 3.

De komende maanden worden op basis van een fusieplan de stappen gezet die nodig zijn om tot de daadwerkelijke fusie te komen. Het streven is om alle onderliggende juridische stukken tijdens een Algemene Ledenvergadering in december 2021 te tekenen, met als officiële fusiedatum 1 januari 2022: tevens de startdatum van de nieuwe organisatie en het moment waarop jij als constituerend directeur formeel in dienst treedt.

Voor meer informatie over de beide organisaties: www.zhco.nl en www.periscaldes.nl.

Organisatiemodel

In het hiervoor genoemde fusieplan zijn ook de beoogde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende gremia binnen de organisatiestructuur voor de nieuwe organisatie vastgelegd.

Het hoogste orgaan is daarbij de Algemene Ledenvergadering van de coöperatie (ALV). Alle aangesloten praktijkhoudende huisartsen kunnen in de ALV participeren. De ALV is opiniërend, informerend en deels besluitvormend op de voorstellen die door het bestuur en de constituerend directeur worden aangedragen. Het bestuur van de coöperatie is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie en voor de totstandkoming van het beleid en de strategie. Ook is zij medisch verantwoordelijk en zij verwoordt de koers van de ALV richting de constituerend directeur.

Jij als constituerend directeur werkt, in opdracht van en onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur, aan het ontwikkelen van strategische beleidsdoelen en je geeft leiding aan de implementatie hiervan binnen de nieuwe organisatie. Ook zijn de inrichting van het management, een managementteam, commissies en werkgroepen onderdeel van jouw opdracht. Je werkt hierbij conform het directiereglement en vanuit het kantoor in Heinkenszand.

Verder zal voor toezicht op de besturing van de organisatie een Raad van Commissarissen worden benoemd en krijgt de organisatie een nieuwe (fusie)ondernemingsraad en een cliëntenraad.

De principes van de Governancecode Zorg (2017) zijn leidend voor de organisatie.

Constituerend directeur

‘Het faciliteren, organiseren en innoveren van de huisartsenzorg en de daaraan gekoppelde eerstelijnszorg, van goede kwaliteit, tegen verantwoorde kosten, met voldoening van de zorgverleners en medewerkers, gericht op alle inwoners van Zeeland.’ Zo luidt de missie die inmiddels voor de nieuw te vormen organisatie is geformuleerd.

De organisatie zet zich in voor ‘een gezonde en actieve bevolking van Zeeland’. Dit door de organisatiekracht van de huisartsen en de daaraan gekoppelde eerstelijnszorg te vergroten.

Jij als constituerend directeur hebt intern en extern het voortouw in het (mede) ontwikkelen en implementeren van een strategische meerjarenvisie en beleid waarmee de nieuwe organisatie de komende jaren flinke stappen zet om deze mooie en tegelijkertijd uitdagende missie te verwezenlijken. Dit in nauwe samenspraak en samenwerking met het bestuur van de coöperatie.

Je bent degene die alle onderdelen van de organisatie en de medewerkers rond beleid verbindt en je geeft richting aan een goede uitvoering ervan. Het directiemanagement van beide organisaties richt zich op de dirigerende taken, heeft een verantwoordelijkheid in de uitvoering van beleid, draagt zorg voor een kwalitatief en kwantitatief goede formatie en personeelsbezetting, maakt afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en bewaakt de voortgang op activiteiten binnen de kaders van de strategische meerjarenvisie.

Als constituerend directeur ben je hierin een faciliterende, coachende en doortastende leider die medewerkers ruimte geeft, helpt hun werk zo goed mogelijk te doen en je draagt actief bij aan een (waardegedreven) cultuur. Een cultuur waarin elkaar eerlijk aanspreken, verantwoordelijk zijn, vertrouwen, transparantie en continu leren centraal staan.

In je rol als constituerend directeur realiseer je een efficiënte en kwalitatief hoogwaardig functionerende organisatie. Je schept de optimale randvoorwaarden op het gebied van kwaliteit, professionalisering en organisatieondersteuning. Dit alles om de primaire ambitie van de organisatie waar te maken: de Zeeuwse huisartsenzorg en de daaraan verbonden eerstelijnszorg optimaal faciliteren, organiseren en innoveren. Vanzelfsprekend bewaak je hierbij ook de financiële continuïteit en liquiditeit van de organisatie.

Intern en extern ben je een inspirerend boegbeeld van de nieuwe organisatie. Je weet medewerkers mee te nemen in verbetering en vernieuwing, en je onderhoudt goede relaties met alle relevante interne en externe stakeholders, zoals de aangesloten leden, de medezeggenschapsorganen, zorgverzekeraars en andere samenwerkingspartners c.q. ketenpartners. Daarbij ben je een belangrijk aanspreekpunt voor velen, onder meer voor de zorgverzekeraars. Je slaagt er zo in de nieuwe organisatie als betrouwbare en prettige partner in de markt te positioneren; mede doordat je op een goede manier invulling geeft aan maatschappelijk ondernemerschap met oog voor de belangen van alle betrokkenen.

Kortom: een verantwoordelijke en invloedrijke functie waarin je dagelijks directe impact hebt op het succes van een nieuwe organisatie en op de kwaliteit van de huisartsenzorg in Zeeland in de breedste zin.

Profiel

Voor jou geldt:

• je hebt een persoonlijkheid waarmee je op natuurlijke wijze gezaghebbend en verbindend bent, intern en extern
• je bent in staat snel draagvlak en vertrouwen te creëren
• je bent een coachend leider die medewerkers stimuleert om regie te pakken, verantwoordelijkheid te nemen en je haalt bij medewerkers hun talenten naar boven
• je houdt rekening met opvattingen van gesprekspartners, maar je bent met gevoel voor de dynamiek van de organisatie en het werkveld ook koersvast
• je bent generalist met zowel oog voor kwaliteit van zorg als voor bedrijfsvoering
• je weet op constructieve wijze om te gaan met belangentegenstellingen en je bent oplossings- en resultaatgericht in je optreden
• je communiceert op heldere wijze, je kunt goed luisteren en je bent op alle niveaus een geaccepteerde en inlevende gesprekspartner
• je blijft ook onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of bij tegenspel effectief presteren en je behoudt je kalmte.

Functie-eisen

Als kandidaat heb je:

• academisch werk- en denkniveau, wat blijkt uit een academische opleiding
• kennis van de eerstelijns gezondheidszorg
• ruime en bewezen managementervaring, ook op het gebied van omvangrijke veranderingsprocessen
• een generalistische achtergrond in en je bent bewezen innovatief op het gebied van zorg en bedrijfsvoering
• brede maatschappelijke interesse en ervaring met politieke en bestuurlijke processen, en je houdt je op de hoogte van veranderingen in en om je eigen vakgebied
• ervaring met organisatieontwikkeling en met het coachen van professionals
• ervaring met en kennis van inkoop- en onderhandelingstechnieken
• kennis van wettelijke kaders, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), Wet BIG, AWBZ, WMO, ZVW en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht
• financieel-economisch inzicht.

Competenties

Verder ben je:

• evenwichtig, daadkrachtig, stressbestendig, besluitvaardig en standvastig
• visionair, overtuigend, ondernemend
• een strategisch denker, analytisch en conceptueel sterk
• autonoom en relativerend met gevoel voor humor
• verbindend, integer, transparant en je straalt vertrouwen uit
• zelfreflecterend, positief energiek en toegankelijk
• gezond kritisch, zakelijk en professioneel
• een netwerker gericht op samenwerking.

Honorering

De honorering voor de werkzaamheden is conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg, WNT-2, klasse III.

Procedure

ZHCo en coöperatie PeriScaldes laten zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 581 4410 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op vrijdag 17 september. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op dinsdag 21 september. De data voor de selectiegesprekken bij ZHCo/PeriScaldes worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Standplaats

Heinkenszand

 

(c) copyright ZHCO | Sitemap | Disclaimer | Privacyverklaring | Website door: DORST